Polityka prywatności


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Kontrahentów Spółki
Polska Grupa Gospodarki Odpadami Ekogal-Ekopur Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Polska Grupa Gospodarki Odpadami Ekogal-Ekopur Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. A Struga 13-21, 95-100 Zgierz.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b,
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c
  3. oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji określonych w umowie lub zleconych usług,
 4. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe,
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających,
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, poprawiania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Zgierz, dn. 25.05.2018 r.